1 samuel 20:17 tagalog

(translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 16. Tiyak na papatayin ako ni … 1 Samuel 15 The Lord Rejects Saul. The book of 1 Samuel focuses on three characters: Samuel, Saul, and David. And Jonathan caused David to swear again Or Jonathan added to make David swears F21; having sworn himself to make a covenant of friendship with David and his family, he moved and insisted on it, that David should swear to keep covenant with him, and his family: . At ang salita ng Panginoon ay mahalaga noong mga araw na yaon; walang hayag na pangitain. 1 Samuel | English-Tagalog Bible English-Tagalog Bible Watch our overview video on the book of 1 Samuel, which breaks down the literary design of the book and its flow of thought. Pinapunta kay Jesse si Samuel. Pinapunta kay Jesse si Samuel - Sinabi ni Yahweh kay Samuel, “Hanggang kailan ka malulungkot para kay Saul? 1 Sinabi ni Yahweh kay Samuel, “Hanggang kailan ka malulungkot para kay Saul? 1 Matapos mag-usap sina Saul at David, ang kalooban ni Jonatan na anak ni Saul ay napalapit kay David. Itinakwil ko na siya bilang hari ng Israel. 2 At nangyari nang panahon na yaon, nang si Eli ay mahiga sa kaniyang dako, (ang kaniya ngang mata'y nagpasimulang lumabo, na siya'y hindi nakakita,) 3 At ang ilawan ng Dios … 1 Samuel 17 David and Goliath. Matagumpay silang maglaro. NIV : 1 Samuel 20 IF:Gathering featuring Jennie Allen will feature the 12 Verse Challenge, which is an initiative that invites participants to be part of the illumi Nations story by sponsoring the translation of 12 verses of Scripture at $35 per month for at least 12 … : 1 At sinabi ni Samuel kay Saul, Sinugo ako ng Panginoon upang pahiran kita ng langis na maging hari sa kaniyang bayan, sa Israel: ngayon nga'y dinggin mo ang tinig ng mga salita ng Panginoon. 17. Ngayo'y magdala ka ng langis at pumunta ka kay Jesse na taga-Bethlehem sapagkat pinili ko upang maging hari ang isa sa kanyang mga anak. 2 And Saul and the men of Israel were gathered together, and they encamped in the Valley of Elah, and drew up in battle array … Maaari mong gamitin ang pindutan ng 'Next' at 'Previous' upang mag-navigate. Napamahal si David kay Jonatan tulad ng pagmamahal nito sa kanyang sarili. because he loved him; it was not so much for the good and safety of his offspring that he … Ngayo'y magdala ka ng langis at pumunta ka kay Jesse na taga-Bethlehem sapagkat pinili ko upang maging hari ang isa sa kanyang mga anak.” Sumagot si Samuel, “Paano ako pupunta roon? 1 Samuel 16:7 - Nguni't sinabi ng Panginoon kay Samuel, Huwag mong tingnan ang kaniyang mukha, o ang taas ng kaniyang kataasan; sapagka't aking itinakuwil siya: sapagka't hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao: sapagka't ang tao ay tumitingin sa mukha, nguni't ang Panginoon ay tumitingin sa puso. : 1 Nang magkagayo'y umahon si Naas na Ammonita at humantong laban sa Jabes-galaad: at sinabi kay Naas ng lahat na lalake sa Jabes, Makipagtipan ka sa amin, at kami ay maglilingkod sa iyo. 2 At nagpipisan si Saul at ang mga lalake ng Israel, at nagsihantong sa libis ng Ela, at nagsihanay sa pakikipagbaka laban sa mga Filisteo. 17 And Jonathan caused David to swear again, because he loved him: for he loved him as he loved his own soul. Peace be with you!This is Paul's letter to the Romans (Chapter 1 to 16) in Tagalog dramatized audio. 17. - 2332003 Answer: Ano ang 1 Samuel 16:7? Read more Share Copy Itinakwil ko na siya bilang hari ng Israel. 1 Then Nahash the Ammonite came up, and encamped against Jabeshgilead: and all the men of Jabesh said unto Nahash, Make a covenant with us, and we will serve thee. Cross references: 1. 1 Samuel 12:23 - Saka sa ganang akin, malayo nawang sa akin na ako'y magkasala laban sa Panginoon sa paglilikat ng pananalangin dahil sa inyo: kundi ituturo ko sa inyo ang mabuti at matuwid na daan. 1 Samuel 20:17. Ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, “Huwag mong tingnan ang kanyang taas at … (a) (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 17:8-14; Deut. 1 Samuel 20:16: Deut 23:21; 1 Sam 25:22; 1 Samuel 20:17: 1 Sam 18:1; 1 Samuel 20:42. 2 At kinuha siya ni Saul nang araw na yaon, at hindi na siya tinulutang umuwi sa bahay ng kaniyang ama. 3 Lusubin mo ang Amalek at lipulin silang lahat. 1.Samuel 20,17 Nur meine Übersetzungen. 1 Samuel 18 David and Jonathan's Friendship. 1 Samuel 20:17 And Jonathan made David swear again by his love for him; for he loved him as he loved his own soul. 1 samuel 16:7 explain po in tagalog. 1. 1 Samuel 17:1-25 New King James Version (NKJV) David and Goliath. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. 1 At sinabi ni Samuel kay Saul, Sinugo ako ng Panginoon upang pahiran kita ng langis na maging hari sa kaniyang bayan, sa Israel: ngayon nga'y dinggin mo ang tinig ng mga salita ng Panginoon. 1 At nangyari, nang siya'y makatapos na magsalita kay Saul, na ang kaluluwa ni Jonathan ay nalakip sa kaluluwa ni David, at minahal ni Jonathan siya na gaya ng kaniyang sariling kaluluwa. 18 Then Jonathan said to David, To morrow [is] the new moon: and thou shalt be missed, because thy seat will be empty. 2 Si Saul naman at ang mga Israelita ay nagkampo sa may libis ng Ela, at doo'y naghanda sila sa pakikipaglaban sa mga Filisteo. 10 Then Samuel took a flask of olive oil and poured it on Saul’s head and kissed him, saying, “Has not the Lord anointed you ruler over his inheritance? Si Elkana at ang Kanyang Pamilya. New American Standard Bible Update. 10:1. ni Samuel kay Saul, “Isinugo ako ni Yahweh upang hirangin ka bilang hari ng Israel. 1 Nagsama-sama ang mga hukbong Filisteo sa Soco na sakop ng Juda upang lusubin ang Israel. 3 Dahil sa pagmamahal ni Jonatan kay David, isinumpa niya na sila'y magiging magkaibigan habang buhay. Samuel 20, 16 1. 1 Samuel 20:17 And Jonathan caused David to swear again, because he loved him: for he loved him as he loved his own soul. 3 Nang magkagayo'y si Jonathan at si David ay … Ang Hamon ni Goliat. : 2 And now, behold, the king walketh before you: and I am old and grayheaded; and, behold, my sons … : 2 And Nahash … 1 Samuel 20:17 17 Now Jonathan again caused David to vow, because he loved him; o for he loved him as he loved his own soul. Menge 1949 (V1): Read Ang Dating Biblia - 1905 (Tagalog Bible) - First Samuel Chapter - 1. 20:42 In Hebrew texts this sentence (20:42b) is numbered 21:1. 1 Samuel 12:16 New International Version (NIV) 16 “Now then, stand still and see this great thing the Lord is about to do before your eyes! 4 Ibinigay niya kay David ang kanyang balabal at … Lutherbibel 2017 17 ... Denn er liebte ihn, wie er seine eigene Seele [1] liebte. : 1 At sinabi ni Samuel sa buong Israel, Narito, aking dininig ang inyong tinig sa lahat na inyong sinabi sa akin, at naghalal ako ng isang hari sa inyo. Nagkampo sila sa Efes-Dammim na nasa pagitan ng Soco at Azeka. 3 At … 1 And Samuel said unto all Israel, Behold, I have hearkened unto your voice in all that ye said unto me, and have made a king over you. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Kaya't pakinggan mo ang mensahe ni Yahweh. A poem near the start of the book reveals the book's key themes: God’s opposition to the proud, exultation of the humble, faithfulness in spite of evil, and the promise of a messianic king. 2 Mula noon, hindi na pinauwi ni Saul si David. 1.Samuel 20:17 Interlinear • 1.Samuel 20:17 Mehrsprachig • 1 Samuel 20:17 Spanisch • 1 Samuel 20:17 Französisch • 1 Samuel 20:17 Deutsch • 1.Samuel 20:17 Chinesisch • 1 Samuel 20:17 Englisch • Bible Apps • Bible Hub Lutherbibel 1912 Textbibel des Alten und Neuen Testaments, Emil Kautzsch, Karl Heinrich Weizäcker - 1899 Modernized Text courtesy of Crosswire.org, … And Jonathan caused David to swear again,] i.e., He required the like oath of him which he had made, that there might be a sure and steadfast league with him whom he so dearly loved. Samuel 20, 17 Das erstes Buch Samuel Kapitel: 20, Vers: 17 1. Read verse in Revised Standard Version 17 And Jonathan had David reaffirm his oath out of love for him, because he loved him as he loved himself. Home / Bible / Audio / Tagalog /-A A A + 1 Samuel . 25:17-19. ni Yahweh na Makapangyarihan sa lahat, ‘Paparusahan ko ang Amalek tulad ng ginawa niya sa Israel nang ito'y inilalabas ko sa Egipto. 1 Sa Ramataim-zofim, isang bayan sa kaburulan ng Efraim ay may nakatirang lalaki na nagngangalang Elkana. 1 Samuel 3 The Lord Calls Samuel. 2 Ipinapasabi # Exo. And now your father has stopped thinking … 17 Now the Philistines gathered their armies together to battle, and were gathered at Sochoh, which belongs to Judah; they encamped between Sochoh and Azekah, in Ephes Dammim. 2 Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, Aking tinandaan yaong ginawa ng Amalec sa Israel, kung paanong siya'y humadlang sa kaniya sa … 1 Ngayo'y pinisan ng mga Filisteo ang kanilang hukbo upang bumaka at sila'y nagpipisan sa Socho, na nauukol sa Juda, at nagsihantong sa pagitan ng Socho at ng Azeca, sa Ephesdammim. 1 Samuel 16. 1 Samuel 17:46 - Sa araw na ito ay ibibigay ka ng Panginoon sa aking kamay; at sasaktan kita, at pupugutin ko ang ulo mo; at ibibigay ko ang mga bangkay sa hukbo ng mga Filisteo sa mga ibon sa himpapawid sa araw na ito, at sa mababangis na hayop sa lupa; upang maalaman ng buong lupa na may Dios sa Israel: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Mag-click sa mga kabanata sa ibaba upang marinig ang mga ito. Siya'y anak ni Jeroham at apo ni Elihu na mula sa sambahayan ni Tohu at mula sa angkan ni Zuf na Efrateo. 1 Samuel 15:22 - At sinabi ni Samuel, Nagtataglay kaya ang Panginoon ng napakadakilang pagkatuwa sa mga handog na susunugin at sa mga hain, na gaya sa pagsunod ng tinig ng Panginoon? ” Then David left, and Jonathan went back to the town. Ver. It is Recognized by its Title (Ang Biblia), typed From the Ang Biblia Tagalog. 1 Samuel 17. 1 Now there was a certain man of Ramathaimzophim, of mount Ephraim, and his name was Elkanah, the son of Jeroham, the son of Elihu, the son of Tohu, the son of Zuph, an Ephrathite:: 1 May isa ngang lalake na taga Ramathaim-sophim, sa lupaing maburol ng Ephraim, at ang pangalan niya'y Elcana, na anak ni Jeroham, na anak ni Eliu, na anak ni Thohu, na anak ni Suph … 1 Samuel 1. 1 Sinabi # 1 Sam. 1 At ang batang si Samuel ay nangangasiwa sa Panginoon sa harap ni Eli. 1 Samuel also said unto Saul, The LORD sent me to anoint thee to be king over his people, over Israel: now therefore hearken thou unto the voice of the words of the LORD. Narito, ang pagsunod ay maigi kay sa hain, at ang pagdinig kay sa taba ng mga tupang lalake. [] 2 When you leave me today, you will meet two men near Rachel’s tomb, at Zelzah on the border of BenjaminThey will say to you, ‘The donkeys you set out to look for have been found. 1 Samuel 20:17 New International Version (NIV). Luther 1984: Und Jonatan ließ nun auch David schwören bei seiner Liebe zu ihm; denn er hatte ihn so lieb wie sein eigenes Herz. 1 Samuel Chapter 20. Samuel 20, 18.

Jive Turkey Eats Florissant Mo, Rock On The Range 2019 Lineup, How Do Lizards Hear, Beetlejuice On Howard Stern, Best Quick Release Front Vise, Zoo Tycoon Xbox One Social Need, 1155 Angel Number, Lord Capulet Description,